Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van DE MANNEN VAN DE VLOER onderdeel van Smit Parket te Beilen.

 

Identiteit van de ondernemer

de Mannen van de Vloer / Smit Parket
Brunstingerstraat 5 Beilen
06 212 54777
E-mailadres: info@smitparket.nl
KvK-nummer: 73948306
Btw-identificatienummer: op aanvraag

 

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1. Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende koop en verkoop van goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden door DE MANNEN VAN DE VLOER onderdeel van Smit Parket, verder te noemen DE MANNEN VAN DE VLOER, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2. Indien een wederpartij van DE MANNEN VAN DE VLOER, hierna verder te noemen ‘de opdrachtgever’, bij de acceptatie van het door de leverancier gedane aanbod uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna verder te noemen ‘de voorwaarden’, weerspreekt en naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, dan zullen deze slechts dan voor DE MANNEN VAN DE VLOER bindend zijn, indien DE MANNEN VAN DE VLOER zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

1.3. Ongeacht eventuele acceptatie door DE MANNEN VAN DE VLOER van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, blijven de artikelen 5.3, 6.1, 6.2, 6.3 en 11.2 van de voorwaarden van DE MANNEN VAN DE VLOER ongewijzigd van kracht.

Artikel 2: offerte

2.1. Aanbiedingen van DE MANNEN VAN DE VLOER -in welke vorm dan ook gedaan- zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door DE MANNEN VAN DE VLOER is vermeld.

2.2. Afmetingen, houtsortering, afgegeven monsters, afbeeldingen en informatie in overige zin in aanbiedingen en in voorlichtingsmateriaal van welke aard dan ook, zijn mede gelet op het natuurlijk karakter van het product slechts richtinggevend en dienen slechts ter verduidelijking. Voor eventuele afwijkingen kan DE MANNEN VAN DE VLOER nimmer aansprakelijk gesteld worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3. De aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van werkzaamheden en leveranties (van de daarbij benodigde materialen) onder normale omstandigheden en gedurende voor DE MANNEN VAN DE VLOER normale werktijden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door DE MANNEN VAN DE VLOER is vermeld.

Artikel 3: bevoegdheid

3.1. Uitsluitend degene die krachtens de statuten van DE MANNEN VAN DE VLOER en/of een inschrijving in de daartoe bestemde registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bevoegd zijn haar te binden kunnen voor DE MANNEN VAN DE VLOER overeenkomsten aangaan.

Artikel 4: prijs

4.1. De door DE MANNEN VAN DE VLOER geoffreerde c.q. in rekening gebrachte prijzen zijn – tenzij anders vermeld – exclusief omzetbelasting, franco werk.

4.2. DE MANNEN VAN DE VLOER voert haar werkzaamheden uit en levert de daarbij benodigde hulpmaterialen, zoals blijkt uit de overeenkomst tussen DE MANNEN VAN DE VLOER en de opdrachtgever, voor de overeengekomen prijs. In geval van meerwerk of levering van meer zaken dan overeengekomen, zoals bijvoorbeeld plaatsingskosten, tussenvloeren, randafwerkingen, oppervlakteafwerkingen, zullen deze aan de opdrachtgever tegen de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht.

4.3. In geval na het sluiten van de overeenkomst tussen DE MANNEN VAN DE VLOER en de opdrachtgever sprake is van wijziging van hoogte van de omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, heffingen, premies voor de werknemersverzekering, premies voor de volksverzekeringen en/of andere lasten, opgelegd van overheidswege, c.q. na totstandkoming van een nieuwe C.A.O. dan wel wijziging van prijzen van grondstoffen en/of materialen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is DE MANNEN VAN DE VLOER gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voorzover deze wijzigingen van invloed zijn, dan wel kunnen zijn, op de uitvoering van deze overeenkomst. DE MANNEN VAN DE VLOER is hiertoe eveneens gerechtigd, indien sprake is van koerswijziging van buitenlandse valuta, indien en voorzover DE MANNEN VAN DE VLOER voor de uitvoering van de werkzaamheden materialen in het buitenland heeft gekocht, dan wel zal kopen.

4.4. Indien DE MANNEN VAN DE VLOER van zijn hierboven bedoelde bevoegdheid binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gebruik maakt en de overeengekomen prijs wenst te verhogen, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen.

Artikel 5: leveringstijd

5.1. De leveringstijd, alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van een werk wordt verricht, worden door DE MANNEN VAN DE VLOER bij benadering vastgesteld en gelden in beginsel niet als fatale termijn.

5.2. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien een precieze datum in de opdrachtbevestiging van DE MANNEN VAN DE VLOER c.q. in de schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever, is vastgesteld waarvoor de levering, dan wel de uitvoering van werkzaamheden door DE MANNEN VAN DE VLOER moeten zijn verricht, welke datum tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.

5.3. De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting dat DE MANNEN VAN DE VLOER zijn werkzaamheden op de vastgestelde termijn kan aanvangen en dat de omstandigheden op de werkplek overeenkomen met de eisen en de voorwaarden door DE MANNEN VAN DE VLOER gesteld met betrekking tot de vochtigheidsgraad en de vlakheid van de ondervloer en de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur in de betreffende ruimte.

5.4. De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting dat DE MANNEN VAN DE VLOER tijdens de uitvoering van de opdracht normaal zijn werkzaamheden kan verrichten en dat de van derden te betrekken zaken tijdig worden geleverd. Indien deze verwachting ongegrond blijkt, ook al is zulks het gevolg van bij het aangaan van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. De leveringstijd zal ook worden verlengd indien de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.

5.5. Overschrijding van de door DE MANNEN VAN DE VLOER bij benadering vastgestelde leveringstijd, dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, geven de opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van de schade, tenzij het tegendeel dwingend in de wet is bepaald.

5.6. Overschrijding van de door DE MANNEN VAN DE VLOER bij benadering vastgestelde leveringstijd, dan wel het tijdstip van aanvang van werkzaamheden, geeft de opdrachtgever geen recht op het niet, niet-behoorlijk, dan wel niet-tijdig nakomen van enige jegens DE MANNEN VAN DE VLOER aangegane verplichting, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van deze overeenkomst.

5.7. Indien de opdrachtgever van oordeel is, dat de overschrijding van de door DE MANNEN VAN DE VLOER bij benadering vastgestelde leveringstijd, c.q. het tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden, voor hem als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, is de opdrachtgever verplicht om DE MANNEN VAN DE VLOER bij aangetekende brief of deurwaardersexploot alsnog een redelijke leveringstijd te stellen c.q. het tijdstip vast te stellen van de aanvang van de werkzaamheden door DE MANNEN VAN DE VLOER.

5.8. De opdrachtgever verplicht zich na verzending van de hierboven bedoelde kennisgeving in overleg te treden met DE MANNEN VAN DE VLOER terzake de overschrijding van de leveringstijd c.q. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden.

Artikel 6: transport

6.1. Levering van de materialen geschiedt franco werk, met dien verstande dat het gebouw waarin de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden toegankelijk dient te zijn voor aanvoer per vrachtwagen en intern horizontaal transport middels palletwagen kan plaatsvinden. Voor zover verticaal transport noodzakelijk is zullen op kosten van de opdrachtgever de benodigde faciliteiten ter beschikking worden gesteld.

6.2. Indien horizontaal transport middels mechanische hulpmiddelen niet kan plaatsvinden en/of de in artikel 6.1 genoemde benodigde faciliteiten door opdrachtgever niet ter beschikking worden gesteld, is DE MANNEN VAN DE VLOER gerechtigd de gemaakte extra kosten in rekening te brengen.

6.3. De opdrachtgever is gehouden het geleverde hout, de hulpmaterialen alsmede werktuigen en gereedschappen voor te leggen vloeren gedurende een door DE MANNEN VAN DE VLOER te bepalen periode op het werk zodanig op te slaan dat deze tegen vocht, beschadiging en diefstal gevrijwaard zijn. Alle schade hieruit voortvloeiende is voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: deellevering

7.1. DE MANNEN VAN DE VLOER is bevoegd de te leveren zaken en/of uit te voeren werkzaamheden in gedeeltes aan de opdrachtgever te leveren. Bij deelleveringen is de opdrachtgever verplicht de op deze deellevering betrekking hebbende factuur volgens deze voorwaarden te voldoen.

Artikel 8: eigendomsvoorbehoud

8.1. De eigendom van het geleverde of af te leveren zaken blijft bij DE MANNEN VAN DE VLOER en gaat eerst over, wanneer de opdrachtgever de prijs en eventueel van toepassing zijnde renten, kosten, boetes en schadevergoedingen terzake van de geleverde zaken, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door DE MANNEN VAN DE VLOER ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan.

8.2. Het is de opdrachtgever verboden om voor het tijdstip van de door hem verschuldigde prestaties, dus voor het moment waarop de opdrachtgever eigenaar is geworden van de vorenbedoelde zaken, deze zaken aan derden te verpanden, in eigendom aan derden over te dragen, dan wel in de feitelijke macht van derden te brengen.

8.3. Bij overschrijding van genoemde verplichtingen van de opdrachtgever wordt de koopprijs ten volle en ineens opeisbaar.

Artikel 9: niet-toerekenbare tekortkoming van DE MANNEN VAN DE VLOER.

9.1. Indien van de zijde van DE MANNEN VAN DE VLOER in de uitvoering van de overeenkomst sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming, is DE MANNEN VAN DE VLOER gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige vergoeding van schade aan de opdrachtgever of garantie gehouden zal zijn, met vergoeding door de opdrachtgever aan DE MANNEN VAN DE VLOER van de door deze laatste gemaakte kosten.

9.2. Onder een tekortkoming die DE MANNEN VAN DE VLOER niet kan worden toegerekend, wordt verstaan, elke van de wil van DE MANNEN VAN DE VLOER onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, vertraagt alsmede voor zover hieronder niet reeds begrepen, oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte bij in dienst van de leverancier zijnde personeel of van andere personen waarvan de leverancier zich bedient, beperking van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en iedere andere ernstige storing binnen het bedrijf van DE MANNEN VAN DE VLOER of diens toeleverancier(s), op welke wijze dan ook.

Artikel 10: aansprakelijkheid

10.1. DE MANNEN VAN DE VLOER is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan roerende of onroerende zaken, aan goederen of aan personen, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door DE MANNEN VAN DE VLOER geleverde zaken of door haar verrichte werkzaamheden. Het hiervoor gestelde geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van DE MANNEN VAN DE VLOER.

10.2. Opdrachtgever zal DE MANNEN VAN DE VLOER niet voor schade aansprakelijk stellen, indien de opdrachtgever terzake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten.

10.3. De aansprakelijkheid zal in ieder geval niet het door DE MANNEN VAN DE VLOER aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag overschrijden, of, indien DE MANNEN VAN DE VLOER zich verzekerd heeft tegen de opgetreden schade, zal de aansprakelijkheid niet verdergaan, dan tot het bedrag waartegen de verzekeraar aansprakelijkheid heeft aanvaard en zal uitkeren.

Artikel 11: garantie

11.1. De door DE MANNEN VAN DE VLOER geleverde zaken worden – tenzij anders overeengekomen – gegarandeerd voor een periode van twee jaar na datum van aankoop c.q. datum van eindnota in dier voege, dat indien geleverde zaken gebreken vertonen van productietechnische aard, DE MANNEN VAN DE VLOER gerechtigd is een keuze te maken tussen ofwel een financiële vergoeding in overeenstemming met de geleden schade en/of de verminderde gebruiksduur, dan wel de gebrekkige zaken te vervangen c.q. te herstellen, door deugdelijke zaken van dezelfde, dan wel vrijwel dezelfde soort. Indien de opdrachtgever gedurende de garantietermijn de geleverde zaken heeft veranderd of bewerkt, vervalt de garantie.

11.2. Aanspraak op garantie vervalt, indien aangegeven gebruiksaanwijzingen en onderhoudsadviezen niet zijn opgevolgd of de goederen onoordeelkundig zijn behandeld, alsmede in het geval opdrachtgever niet voldoet aan redelijke verzoeken van DE MANNEN VAN DE VLOER ter beoordeling van de klacht. Bovendien vervalt de garantie wanneer de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van oorzaken, die de verkoper bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen en redelijkerwijs ook niet had hoeven waar te nemen, zoals: – onjuiste samenstelling van de ondervloer, indien deze niet door verkoper is aangebracht, – sterke veranderingen in het vochtpercentage in de desbetreffende en omliggende ruimten, – constructiefouten in het gebouw.

11.3. Indien de opdrachtgever meent dat DE MANNEN VAN DE VLOER niet voldoet aan haar garantieverplichtingen, ontslaat zulks de opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of andere met de door DE MANNEN VAN DE VLOER gesloten overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

11.4. Indien en zolang de opdrachtgever niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met DE MANNEN VAN DE VLOER gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is DE MANNEN VAN DE VLOER met betrekking tot geen van deze overeenkomsten gehouden tot nakoming van eventueel op zich genomen garantieverplichtingen.

Artikel 12: geschiktheid zaken

12.1. Indien DE MANNEN VAN DE VLOER in zijn aanbieding te leveren zaken opneemt, baseert DE MANNEN VAN DE VLOER zich ten aanzien van deze zaken op de gegevens die door de producent van DE MANNEN VAN DE VLOER van deze zaken zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en de eigenschappen van deze zaken. DE MANNEN VAN DE VLOER is als gevolg daarvan niet aansprakelijk te achten voor schade te dier aanzien ontstaan.

12.2. DE MANNEN VAN DE VLOER is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van zaken en constructies, zowel bestaande als door de opdrachtgever voorgeschreven, waarop of waaraan de door DE MANNEN VAN DE VLOER uitgevoerde werkzaamheden dienen plaats te vinden.

Artikel 13: aansprakelijkheid ondergeschikten en niet-ondergeschikten

13.1. De uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. beperking ervan volgens deze leveringsvoorwaarden geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door ondergeschikten van DE MANNEN VAN DE VLOER dan wel door niet-ondergeschikten, die in opdracht van DE MANNEN VAN DE VLOER werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf hebben verricht.

Artikel 14: betaling

14.1. De opdrachtgever is verplicht aan DE MANNEN VAN DE VLOER de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden te betalen binnen veertien dagen na de datum van verzending van de factuur, of, indien anders overeengekomen, binnen de overeengekomen termijn.

14.2. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door DE MANNEN VAN DE VLOER aangegeven wijze.

14.3. Betalingen geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking.

14.4. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag 1,0% per maand rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaald had moeten worden.

Artikel 15: opschorting

15.1. Indien na het sluiten van de overeenkomst DE MANNEN VAN DE VLOER omstandigheden te harer kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen, is DE MANNEN VAN DE VLOER bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten.

15.2. In geval van opschorting van haar verbintenis door DE MANNEN VAN DE VLOER zoals beschreven in het vorengaande lid, is DE MANNEN VAN DE VLOER bevoegd van de opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn volledige verplichting.

Artikel 16: buitengerechtelijke incassokosten

16.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door de opdrachtgever door niet, of niet-tijdig te betalen, is DE MANNEN VAN DE VLOER gerechtigd alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van het bedrag op de opdrachtgever te verhalen.

16.2. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd op het moment dat DE MANNEN VAN DE VLOER ten behoeve van invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen.

16.3. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het incassotarief.

Artikel 17: geschillen en toepasselijk recht

17.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlandse recht.

17.2. Alle geschillen die, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van DE MANNEN VAN DE VLOER, zulks voorzover de wet dit toelaat. Ongeacht eventuele acceptatie door DE MANNEN VAN DE VLOER, van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, blijven onderstaande, voor het werk kenmerkende condities en voorwaarden, ongewijzigd van kracht:

Algemene Condities en Voorwaarden:
a. De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting dat de werkzaamheden op de vastgestelde termijn kunnen aanvangen en dat de omstandigheden op de werkplek overeenkomen met de eisen en de voorwaarden door DE MANNEN VAN DE VLOER gesteld met betrekking tot de vochtigheidsgraad en de vlakheid van de ondervloer en de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur in de betreffende ruimte.
b. Eisen aan de ondervloer:
Algemeen: De te beleggen vloer dient homogeen en van voldoende sterkte voor het beleggen met parket te zijn, spijkerbaar te zijn en vrij van lijmresten, vetvlekken en overige verontreinigingen. De vloer dient geheel ontruimd, schoon en aangeveegd aan DE MANNEN VAN DE VLOER te worden aangeboden.
b.1 Vlakheid: De te beleggen vloer dient voldoende vlak te zijn met als vlakheidseis een maximale gaping van 0,25% onder elke reilengte van maximaal 2m1.
b.2 Vochtigheid: De te beleggen ondervloer dient droog te zijn, met een maximale vochtigheid van 1,0 gewichtsprocent in zandcement dekvloeren, 0,5 % in anhydriet en 8 % in hout. Tevens dient de vloer geïsoleerd te zijn tegen dampspanning en/of optrekkend vocht. In de met parket te beleggen ruimten dient zowel voor, tijdens als na het leggen een blijvend luchtvochtpercentage van 50- 70% te heersen. Afwijking hiervan kan lijden tot uitsluiting van de garantie. Na voltooiing dient de parketvloer een week te rusten waarna het vloerverwarmingssysteem volgens een door DE MANNEN VAN DE VLOER vastgesteld protocol mag worden ingeschakeld.
b.3 Verwarming: Het parket is bestand tegen vloerverwarming. Maximum watertemperatuur 40°C. Maximale temperatuur contactvlak parket-ondervloer 28º. Eventuele schade door hogere temperaturen ontstaan is ten alle tijde voor rekening van opdrachtgever.
c. Eisen aan de werkruimte: De te bewerken ruimte dient voldoende verlicht te zijn, evenals voldoende beschikbaar elektrisch vermogen (minimaal 2 groepen van 16 Amp.). De ruimte dient verwarmd (18ºC) en droog (50 – 70% relatieve luchtvochtigheid) te zijn. Tijdens de door DE MANNEN VAN DE VLOER uit te voeren werkzaamheden kunnen in dezelfde ruimte geen werkzaamheden door derden worden uitgevoerd.
d. Levering van de materialen geschiedt franco werk, met dien verstande dat het gebouw waarin de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden toegankelijk dient te zijn voor aanvoer per vrachtwagen en dat intern horizontaal transport middels palletwagen kan plaatsvinden. Voor zover verticaal transport noodzakelijk is zullen door de opdrachtgever de benodigde faciliteiten ter beschikking worden gesteld. Indien horizontaal transport middels mechanische hulpmiddelen niet kan plaatsvinden en/of de hierboven genoemde benodigde faciliteiten ten behoeve van verticaal transport door opdrachtgever niet ter beschikking worden gesteld, is verkoper gerechtigd de gemaakte extra kosten in rekening te brengen.
e. Schade tijdens opslag op het werk door inwerking van vocht, beschadiging en/of diefstal aan het geleverde hout, de hulpmaterialen almede aan werktuigen en gereedschap voor de te leggen vloeren is voor rekening van opdrachtgever, die gehouden is genoemde materialen en gereedschappen zodanig op te slaan c.q. ruimte hiervoor ter beschikking te stellen, zodat eventuele schade redelijkerwijs voorkomen wordt.
f. Aanspraak op garantie vervalt, indien aangegeven gebruiksaanwijzingen niet zijn opgevolgd of de goederen onoordeelkundig zijn behandeld of indien enige van bovenvermelde voorwaarden door opdrachtgever niet zijn nagekomen.
g. Aanspraak op garantie vervalt eveneens wanneer de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van oorzaken, die de verkoper bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen en redelijkerwijs ook niet had hoeven waar te nemen, zoals: onjuiste samenstelling van de ondervloer, indien deze niet door verkoper is aangebracht, vlak onder of in de ondervloer onzichtbaar aangebrachte leidingen, sterke veranderingen in het vochtpercentage in de desbetreffende en omliggende ruimten, constructiefouten in het gebouw.